REGULAMIN LOVE SOPOT RESIDENCE

 

PRZEDMIOT REGULAMINU

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Love Sopot Residence i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Love Sopot Residence. Dokonując ww. czynności gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie Love Sopot Residence
 3. ( dalej „Obiekt” )
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji Love Sopot Residence oraz w każdym pokoju hotelowym

 

DOBA HOTELOWA

 

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego
 2. Prośba o przedłużenie pobytu gość powinien zgłosić najpóźniej do godziny 9:00 w dniu wyjazdu. Przedłużenie doby związane jest z dodatkową opłatą. Love Sopot Residence może nie uwzględnić życzenia przedłużenia doby w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych  ( pokoi hotelowych ) lub w przypadku gości nie przestrzegających obowiązujących Regulaminu.
 3. Love Sopot Residence zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu gościa w Obiekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 

REZERWACJA I REJESTRACJA

 

 1. Podstawą do rejestracji gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej
 2. Osoby niezarejestrowane w Obiekcie mogą gościnnie przebywać na terenie Obiektu od godziny 7:00 do godziny 22:00. Ze względu bezpieczeństwa pożarowego ich obecność powinna być zgłoszona w recepcji.
 3. Love Sopot Residence może odmówić przyjęcia gościa, którzy podczas poprzedniego pobytu naruszył niniejszy Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu gościa, szkody na osobie gościa, pracowników Obiektu lub innych osobach przebywających w Obiekcie.
 4. Love Sopot Residence zastrzega sobie prawo do dokonania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej/debetowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt oraz pobrania kaucji w wysokości 200zł w celu umożliwienia gościowi korzystania z tzw. płatności za pokój ( otwartego kredytu hotelowego ) na usługi mini baru pokojowego, recepcji czy strefy relaksu. Po uregulowaniu wszystkich należności Obiekt odblokuje środki na karcie kredytowej/debetowej lub/i zwróci ewentualną nadwyżkę z pobranej kaucji. Autoryzowane środki zostaną zwolnione przez wydawcę karty kredytowej/debetowej gościa w terminie określonym przez wydawcę karty. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wynikające z tego tytułu opłaty lub prowizje.
 5. Rezerwacji można dokonywać on-line na stronie www.lovesopothotel.pl , drogą elektroniczną na email: recepcja@lovesopothotel.pl , telefonicznie +48 578 620 820 lub poprzez internetowe serwisy rezerwacyjne.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeśli zostanie dokonana wpłata zadatku w wysokości 100%  wartości rezerwacji w terminie wskazanym przez Obiekt. Brak wpływu środków na konto bankowe może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 7. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do 5 dni przed planowanym pobytem lub w przypadku rezerwacji bezzwrotnej zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku nie przybycia lub rezygnacji gościa za pobyt w trakcie jego trwania Obiekt nie zwraca uiszczonej opłat.
 9. Pozostanie w pokoju hotelowym lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11:00 w dniu wyjazdu będzie traktowane jako nieuzgodnione przedłużenie pobytu. W takim przypadku zostanie naliczona kwota za kolejną dobę wynajmu pokoju hotelowego.

 

USŁUGI

 

 1. Love Sopot Residence zobowiązuje się zapewnić gościom:
  * warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
  * bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o gościu
  * profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie
  * sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnych napraw wyposażenia podczas nieobecności gościa, w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazie takie życzenie.
 2. Dodatkowo na życzenie gościa, Obiekt świadczy nieodpłatne usługi:
  * udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
  * budzenie o wyznaczonej godzinie
  * przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym
  * przechowywanie bagażu gościa
  * zamawianie taksówki
 3. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie w recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań dzieci
 2. Każdorazowo gość opuszczający pokój, ze względu bezpieczeństwa, powinien wyjąć kartę z gniazda, zakręcić krany oraz zamknąć okna i upewnić się czy drzwi pokoju są zamknięte.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelakiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej/debetowej  gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu i/lub zakłócenia spokojnego pobytu innych gości i/lub uniemożliwiania wykonania obowiązków obsłudze Obiektu poprzez agresywne zachowanie, naruszenie nietykalności cielesnej czy pomawianie, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która tego dokonuje. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników recepcji, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty ewentualne zniszczenia i kary oraz do opuszczenia Obiektu.
 5. Love Sopot Residence posiada ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez gościa  do Obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 6. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 500zł
 7. Na terenie całego Obiektu ( łącznie z tarasem ) obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych. W razie naruszenia zakazu Obiekt zastrzega sobie prawo do nałożenia kary na gościa w wysokości 500zł.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ LOVE SOPOT RESIDENCE

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jej usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Obiekt odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znaczących     kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Przedmioty osobiste pozostawione przez gościa w pokoju po wyjeździe przechowywane będą przez Obiekt przez okres 72 godzin, a po tym czasie zostaną zutylizowane.
 6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu przy Obiekcie czy poza terenem Obiektu.
 7. Obiekt informuje o trujących roślinach, które znajdują się w ogrodzie otaczającym Obiekt. Zakazane jest zbieranie, zrywanie, dotykanie, jedzenie roślin i/lub owoców znajdujących się w ogrodzie.
 8. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu.

 

CISZA NOCNA

 

 1. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00

 

REKLAMACJE

 

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 3. Reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej złożenia

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

 1. Obiekt nie akceptuje zwierząt
 2. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broń, amunicja, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych
 3. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej
 4. W pomieszczeniach ogólnodostępnych obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą pozostałym gościom Obiektu.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakikolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli oraz wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 7. Gościom nie wolno wywieszać w oknach, na balkonach, poręczach i balustradach odzieży, ręczników, szlafroków, bielizny ( osobistej i pościelowej ), a także umieszczać innych przedmiotów w sposób widoczny z zewnątrz budynku.
 8. W ogólnodostępnych pomieszczeniach  Obiektu obowiązuje stosowne okrycie wierzchnie i obuwie. Niedopuszczalny jest strój kąpielowy, kąpielówki, brak obuwia.
 9. Obiekt zastrzega sobie prawo do wejścia do pokoju wynajmowanego przez gościa pomimo widocznego komunikatu „ nie przeszkadzać” jeśli trwa to dłużej niż 12 godzin po uprzednim podjęciu próby kontaktu telefonicznego z gościem.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych gości Love Sopot Residence w rozumieniu ustawy z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2018.1000), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich art oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa jest Love Sopot Residence sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 3 Maja 31b, 81-743 Sopot, zwanej dalej Administratorem.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  * wykonania usług rezerwacji pokoju lub innych usług dostępnych w Obiekcie – podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczeniu usług ( art.6 ust. 1 b RODO )
  * badania poziomu satysfakcji z wykonania usług  – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust. 1 b RODO )
  * rozpatrywania skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust. 1 b RODO )
  * wysyłanie informacji marketingowych/udziału w programie lojalnościowym – podstawa prawna: zgoda gościa ( art.6 ust. 1 a RODO )
 3. Dane gości nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie Administrator poweźmie wszelkie niezbędne środki zabezpieczenia. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym tj. podmiotom współpracującym z Administratorem i/lub gdy będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator przechowuje dane osobowe przez:
  * czas niezbędny do realizacji umowy świadczenia usług, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane dłużej, ale staje się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeśli powszechnie obowiązujące przepisy prawa zezwalają na takie przechowywanie
  – do momentu żądania ich usunięcia przez gościa
  – dłużej, jeśli potrzebne jest to do celów statystycznych z zastrzeżeniem zanonimizowania danych osobowych gościa.
 5. Każdy gość ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu a także do przenoszenia danych.
 6. Każdy gość ma prawo do cofnięcia zgody będącej podstawą prawną przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W celu skontaktowania się z Administratorem należy napisać i wysłać list:  Love Sopot Residence sp. z o.o. 3 Maja 31b, 81-743 Sopot.